INFORMACE PRO VŠECHNY - především pro nálezce/oznamovatele a majitele psů:

PLATNÁ LEGISTATIVA:

Předpis č. 166/1999 Sb.

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

HLAVA V

VETERINÁRNÍ ASANACE

§ 42

(1) Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 1 písm. c), provádí

b) Na žádost obce, Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu.

(2) Odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odchycené zvíře

a) vydá chovateli, který je povinen držet toto zvíře podle pokynů krajské veterinární správy po nezbytně nutnou dobu v karanténě,

b) utratí, rozhodne-li tak okresní veterinární správa z nákazových nebo diagnostických důvodů, vyžaduje-li to povaha nebezpečné nákazy a okolnosti případu; náklady na utracení6) zvířete hradí stát.

(4) Náklady na odchyt zvířete a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen nahradit osobě, která tyto náklady vynaložila.

(5) Není-li znám chovatel, jemuž by mělo být odchycené zvíře vráceno podle odstavce 3 písm. a), anebo nelze-li je vrátit chovateli z jiného důvodu, osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odchycené zvíře

a) nabídne občanskému sdružení, jež se podílí na plnění úkolů ochrany zvířat, anebo

b) umístí v útulku pro zvířata.

Chovatel je povinen uhradit náklady vynaložené na péči o odchycené zvíře v útulku pro zvířata.

§ 46

Obec

c) sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro zvířata odchycená podle § 42 odst. 1,

d) hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

HLAVA II

VĚCNÁ PRÁVA

§ 1048

Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat. To platí i o zvířeti v zájmovém chovu.

Nález

§ 1051

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li všakvěc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053

(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí- li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.

(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

§ 1058

(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

§ 1059

(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

 

JAK TO TEDY FUNGUJE?

U nalezeným zvířat poskytujeme služby v souladu se zákonem výhradně na žádost obecních úřadů, případně Policie ČR, nikoliv na žádost samotných nálezců. 

Na základě dohody, anebo smluvního vztahu zajišťujeme odchyty pro cca 15 obcí v Karlovarském kraji. V těchto obcích, pokud se nalezne pes, se představitelé obcí většinou obrátí na nás se žádostí o odchyt, prvotní umístění, případně o přepravu do útulku. Seznam obcí, se kterými máme smlouvu, naleznete ZDE.

Pokud tedy naleznete psa - co dělat?

1. VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ informovat obec, na jejímž katastrálním území bylo zvíře nalezeno (dle zákona oznámit nález obci, pokud obec má svou obecní/městskou policii, tak se většinou hlásí nález přes ni. Zde je k dispozozici mapa, můžete si vybrat, aby se vám zobrazily správní hranice, tj. hranice jednotlivých obcí podle katastrálního území (označeno modrou barvou) -  http://geoportal.gepro.cz/obce/karlovy_vary#/

Kontakty na jednotlivé obce Karlovarského kraje např. zde: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/seznam_obci.htm, případně na webových stránkách jednotlivých obcí, atd.

2. Pokud nemůžete najít kontakt na představitele obce, obraťte se s žádostí o pomoc na PČR, ta by měla mít kontakt na starostu pro případ nouze.

3. V případě, že pes ohrožuje provoz, anebo na někoho útočí, volejte vždy PČR. Ta sice psa nemůže (a skoro ve všech případech ani nesmí) odchytávat, anebo někam odvážet. Má ale vždy možnost zavolat nás a zároveň je POVINNA zabezpečit místo (například regulaci provozu atd.)

4. V telefonátu na PČR nebo MP VŽDY TRVEJTE na příjezdu hlídky, nejenže víme z vlastní zkušenosti o mnoha výmluvách, ale zabrání se tak i případnému nedorozumění.

5. Pokud se někde rozhodneme pomoci, jde o NAŠE rozhodnutí a dobrou vůli, nikoliv o povinnost. Rádi se budeme věnovat "neodchytitelným", "agresivním", apod., ale jen po zvážení našich možností, jak časových, tak finančních, tak kapacitních.


Do naší stanice NENÍ MOŽNÉ umístit dlouhodoběji (tedy déle než na týden) žádného pejska. Stanice byla koncipována jako zázemí pro pejsky na víkend, na pár dní, než se najde místo v útulku, nebo než bude úřední den, nikoliv jako útulek. Tak to prosím respektujte. Stejně tak jako do útulku nevoláte kvůli tomu, aby Vám někde odchytili pejska, tak odchytové službě prosím nevolejte s tím, že chcete u nás pejska umístit. Odpověď bude po jistých zkušenostech vždy znít ne.

Děkuji moc za pochopení :-)